DaerOTS
DaerOTS
MenuEaster 
 

四月廿九日

喜樂

聖經埵陶\多字,如光明,歌唱,歡呼,得勝,沙漠地開花, 找到珠寶等,都是喜樂的表記。神造人,救人,為的叫人喜樂。

「你們要靠主常常喜樂。」腓四章四節 
 

 
JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

<<
MORE
>>


Copyright © ots-johntsang.net - All rights reserved.