DaerOTS
DaerOTS
MenuEaster43

主日聖餐禮拜:設立新約
馬太26
6-12-1994

 
44

犧牲的愛
路加2:35; 約翰19:25-27; 撒上1:23-28,2:19
5-14-1995

 
45

愛披大地 (母親節信息)
05-14-2000

 
46

祂知道萬人
約20:31;約2:23-25
04-25-1993

 
47

信心的道路
民數記32:1-5; 創世記15:13,14
08-20-1995

 
48

照神的慈愛
撒母耳記下第9章
08-27-1995

 

 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 98108118>>
 


Copyright © ots-johntsang.net - All rights reserved.